Rodičovské sdružení

Rodičovské sdružení při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217

   je sdružení rodičů žáků školy, které zastupuje v tomto školním roce 24 volených, tzv. třídních důvěrníků. Ti se pravidelně (cca 3-4 krát ročně) scházejí s vedením školy a jednají v otázkách výchovně vzdělávacího procesu a mimoškolních aktivit. Do Rodičovského sdružení je volen vždy jeden zástupce za každou třídu. Rodičovské sdružení má od 1. 1. 2014 právní formu spolku, který hospodaří s vlastním finančním fondem a disponuje vlastním bankovním účtem.

Členové Rodičovského sdružení (třídní důvěrníci) pro školní rok 2018/2019:

1.A Pavel RANDÝSEK
1.B Petr NAVLÁČIL
1.C Petra HŘÍBKOVÁ
2.A Jiří JURČA
2.B Olga HANÁKOVÁ
2.C Petr JANOUŠEK
3.A Jana MARKOVÁ
3.B Alena DVOŘÁKOVÁ
4.A Veronika KNEBLÍK
4.B Eva ZGARBOVÁ
4.C Šárka KAMENÁROVÁ
5.A Jana ŠAFAŘÍKOVÁ
5.B Milan MARÁK
5.C Petra KARBANOVÁ
6.A Irena VAŇKOVÁ
6.B Hana ŠTEFKOVÁ
6.C Anna BĚLOVOVÁ
7.A Ondřej BAROŠ
7.B Eva MACHÁČKOVÁ
7.C Vladimír VACULÍK
8.A Ivan ŠAFAŘÍK
8.B Monika POKORNÁ
9.A Bohdana BAMBUCHOVÁ
9.B Tomáš PETRŽELA
9.C Luboš OVESNÝ
  

Na úvodní schůzce (2. 10. 2018) byl zvolen výbor Rodičovského sdružení, který bude ve školním roce 2018/2019 pracovat v následujícím složení:

Předseda: Luboš OVESNÝ
Jednatel: Alena DVOŘÁKOVÁ
Pokladník: Irena VAŇKOVÁ
Komise  
- revizní: Bohdana BAMBUCHOVÁ
  Veronika KNEBLÍK
  Petr JANOUŠEK
- stravovací: Tomáš PETRŽELA
  Olga HANÁKOVÁ
  Jiří JURČA
- sportovní: Ivan ŠAFAŘÍK
  Petr NAVLÁČIL
  Jana MARKOVÁ

Základní cíle sdružení jsou následující:

a) směrem k žákům - finanční podpora při pořádání pravidelných školních i mimoškolních akcí jako jsou lyžařské výcvikové kurzy, školní výlety, exkurze, adaptační kurzy, trička pro prvňáčky, DVD a knižní poukázky pro deváťáky, ceny na karneval a dětský den apod.,
b) směrem k rodičům - zprostředkování informací v rovině škola-rodiče a naopak, možnost ovlivňovat rozvoj a směrování školy
c) směrem k pedagogům - 
spolupráce při vzdělávání a výchově dětí a podpora mimoškolních aktivit žáků. 

Zdrojem financí sdružení jsou rodičovské příspěvky, dary, dotace, granty, příp. jiné zákonné zdroje. Na prvním zasedání RS, které se konalo 2. 10. 2018, byl odsouhlasen příspěvek do fondu RS ve výši 220,- Kč na žáka.

Zde je tabulka s alokací finančních prostředků pro školní rok 2018/2019.