Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence: Mgr. Radana Vařejková

Kabinet č. 30 (II. NP v hlavní budově školy)
Úřední hodiny: po předchozí telefonické domluvě
Tel.: 575 733 030
E-mail: varejkova@zs-travniky.cz

Hlavní úkoly metodika prevence:

1) Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
2) Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
3) Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
4) Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
5) Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
6) Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
7) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
8) Poskytování informačních a metodických materiálů
9) Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Dokumenty školy:

Minimální preventivní program (MPP) - plán na školní rok 2017/2018
Školní preventivní program proti šikanování

Dokumenty MŠMT:

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany 
Co dělat, když - Intervence pedagoga:
1) Návykové látky - drogy
2) Rizikové chování v dopravě 
3) Poruchy příjmu potravy 
4) Alkohol 
5) Syndrom týraného dítěte 
6) Školní šikanování 
7) Kyberšikana 
8) Homofobie 
9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 
10) Vandalismus 
11) Záškoláctví 
12) Krádeže 
13) Tabák 

Dokumenty na portálu ZKOLA:

Sociálně patologické jevy a jejich prevence

Užitečné odkazy:

www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz
www.saferinternet.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.kpbi.cz