575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Charakteristika školy

 
Úvodní strana

 / 

ŠKOLA

 / 

O škole

 / 

Charakteristika školy
 

Umístění a historie vzniku školy 

 Areál školy, jejíž úplný název je ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, je umístěn ve středu sídliště Trávníky - městské části Vsetína. Tvoří jej komplex budov. Nejstarší část byla zprovozněna 1. září 1953, po dvaceti letech byl přistavěn učebnový pavilon a v roce 1964 otevřena budova školní družiny. Celý areál je oplocen a mezi budovami školy a školní družiny je umístěno sportovní a dopravní hřiště.
   Škola je vzhledem ke své poloze velmi dobře dostupná z hlediska dopravní obslužnosti.


Úplnost a velikost školy  

   Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 2023/2024 se ve škole vzdělává celkem 472 žáků, z toho 261 žáků na 1. stupni (1. až 5. ročník) rozdělených do 13 tříd a 211 žáků na 2. stupni (6. až 9. ročník) rozdělených do 11 tříd. Průměrný počet je 19,7 žáků na třídu (na 1. stupni 20,1 a na 2. stupni 19,2).
   Výuka probíhá v 1., 3. - 4., 6. - 7. a 9. ročníku ve třech paralelních třídách a v 2., 5. a 8. ročníku ve dvou paralelních třídách. Kapacita školy je dle „Rozhodnutí o zařazení do sítě škol" ze dne 5. 6. 2006 celkem 675 žáků.

 

Vybavení školy

Prostorové vybavení

   Areál školy sestává z hlavní budovy, pavilonu a budovy školní družiny. Mezi nimi se nachází školní a dopravní hřiště. Celkový počet učeben je 35, z nichž 22 je využíváno jako kmenové učebny, 2 jako kmenová i odborná učebna (fyzika a hudební výchova), 10 jako odborné učebny (chemie, fyzika, informatika I, informatika II, cizí jazyky, výtvarná výchova, pracovní činnosti I, pracovní činnosti II, interaktivní učebna, dopravní výchova) a 1 jako školské poradenské pracoviště.
   V hlavní budově jsou umístěny převážně učebny 1. stupně. Dále se zde nacházejí odborné učebny chemie, VV, HV, cizích jazyků, informatiky a pracovních činností (vaření) a také školní poradenské pracoviště. V této budově sídlí také vedení školy (ředitelna, kancelář EZŘ, kancelář zástupců ŘŠ a sborovna), dále kabinety 1. stupně, kabinet CJ a chemie. Dále zde najdeme kancelář školní jídelny, školní jídelnu a kuchyň a také interaktivní učebnu.
   V pavilonu jsou umístěny učebny pro výuku na 2. stupni, včetně odborné učebny fyziky a pracovních činností (dílny) a sídlí zde také školní klub. Své místo zde má i řada kabinetů (výchovný poradce, dějepis, zeměpis, český jazyk, fyzika, matematika, občanská výchova). V přízemí pavilonu se nachází také malá tělocvična (pro relaxační a pohybová cvičení, příp. zdravotní TV) a keramická dílna.
   Pavilon a školní jídelna je propojena spojovacími krčky se dvěma hlavními tělocvičnami školy. Velká tělocvična je vybavena podlahou LOBA a je určena pro provozování míčových sportů. Druhá tělocvična se využívá díky speciálně upravené podlaze REUTHER především k výuce gymnastiky. Ve spojovacích krčcích jsou umístěny dvě chlapecké a dvě dívčí šatny. K dispozici jsou taktéž zmodernizované sprchy. V této části se nachází také kabinety TV. Všechny tři tělocvičny slouží nejen k výuce, ale jsou maximálně využívány i v odpoledních hodinách veřejností.
   V samostatné budově školní družiny, která se nachází jen několik desítek metrů (přes školní hřiště) od hlavní budovy, najdeme kromě 5 oddělení ŠD také dvě učebny pro třídy 1.A a 1.C. V této budově najdeme také vlastní tělocvičnu se základním vybavením a malou „sborovnu".
   Výborné podmínky pro tělesnou výchovu podtrhuje modernizovaný areál školního hřiště, který je umístěn mezi budovami školy a školní družiny. Školní sportovní areál sestává z multifunkčního hřiště s umělým povrchem. Hřiště je určeno pro kopanou, basketbal, házenou, volejbal a tenis. Součástí je i tartanový 200m běžecký ovál, dále sprinterská dráha, doskočiště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a sektor pro rozcvičení a skok vysoký. Před budovou ŠD je samostatné menší hřiště na vybíjenou. V jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí prolézačky se skluzavkou, „hrací" domečky a umělý „svah" pro zimní radovánky.
   V obklopení hlavní budovy, školní jídelny, tělocvičen a pavilonu se nachází moderní dopravní hřiště, které slouží žákům z celého regionu.
   Ve škole již řadu let pracují výtvarné kroužky zabývající se různými výtvarnými technikami, v činnosti je i keramická dílna. Dlouholetá úspěšná tradice byla v roce 1992 využita v některých třídách k rozšířené výuce výtvarné výchovy. Zároveň se škola začala specializovat i na výuku hudební výchovy, jejíž součástí je výuka hry na flétnu a sborový zpěv. Od školního roku 2013/2014 je rozšířená výuka hudební a výtvarné výchovy nabízena prostřednictvím nepovinných předmětů. Od školního roku 2019/2020 nabízíme v 1. ročníku také nepovinný předmět angličtinu a tělesnou výchovu se zaměřením na výuku tenisu a gymnastiky.

Materiální vybavení

   Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni. Vedení školy si uvědomuje potřebu modernizace materiálního vybavení školy a na tuto oblast se intenzivně zaměřuje. Výuka probíhá v barevně řešených učebnách, které jsou vybaveny moderním školním nábytkem. Daří se nám také postupně modernizovat vybavení kabinetů a kanceláří.
   Škola pravidelně doplňuje a rozšiřuje fond učebnic a učebních pomůcek (sety do odborných učeben, nástěnné mapy a obrazy apod.). Zaměřujeme se také na pravidelné doplňování elektronických výukových programů (včetně tvorby vlastních digitálních učebních materiálů). V současné době máme v podstatě ve všech učebnách zajištěnu interaktivitu ať už pomocí interaktivních dataprojektorů nebo interaktivní tabule. Pro další vzdělávání pedagogů i žáků slouží školní knihovna.


Technické vybavení

   Jednou z hlavních priorit je využití moderních informačních a komunikačních technologií jak ve výuce, tak i v každodenním provozu školy.
   Tomu odpovídá i vybavenost školy v této oblasti. Škola disponuje dvěma moderními počítačovými učebnami, které jsou využívány především pro výuku informatiky. První učebna je vybavena 30 výkonnými počítači, dataprojektorem, interaktivní tabulí s ozvučením a multimediálním přístrojem (tiskárna, kopírka, skener). V druhé učebně se nachází 19 moderních počítačů s LCD monitory, dataprojektor, interaktivní a keramická tabule. Vyučující zde má k dispozici tzv. Smartsympodium s elektronickou tužkou. Dalším zdrojem alternativní výuky je interaktivní učebna, která je taktéž vybavena dataprojektorem (dále je zde PC, video, DVD přehrávač a kvalitní ozvučení), což umožňuje široké spektrum využití od videoprojekcí, přes aplikaci výukových programů až po využití různých prezentací - jak učitelů, tak žáků. Další dataprojektor se nachází také v učebně dopravní výchovy.
   Škola je vybavena výkonným serverem, na kterém jsou zálohována data více než 160 počítačů (z toho mají pedagogové k dispozici 46 notebooků). Ve sborovně se nachází centrální počítač a taktéž v každém kabinetě je nainstalován min. jeden počítač. Škola je kompletně zasíťována a všechny počítače jsou připojeny k rychlému Internetu (150 Mb/s). V rámci školy funguje i vnitřní internetová síť - tzv. Intranet. Každý pedagog i vedoucí správní zaměstnanci mají svou vlastní e-mailovou adresu. Škola splňuje podmínky standardu konektivity.
   Vynikající podmínky pro moderní výuku se podařilo zajistit i prostřednictvím 60 tabletů, které se škole podařilo získat z projektů Šablony II a Šablony III. Škola má k dispozici i několik desítek notebooků, které získala z projektu Národní podpora obnovy (NPO) a které v případě potřeby může zapůjčit svým žákům.  
   Technický pokrok byl učiněn i na poli školního stravování. Již několik let si mohou žáci/rodiče i zaměstnanci školy objednávat své menu elektronickou cestou z pohodlí svého domova pomocí systému iCanteen.


Hygienické podmínky   

   Vedení školy usiluje o to, aby hygienické podmínky pro žáky i zaměstnance byly na vysoké úrovni. Průběžně dochází k modernizaci sociálního zařízení. Všechny toalety jsou vybaveny zásobníky na toaletní papír, papírové ručníky nahradily elektronické vysoušeče rukou. Na všech toaletách i ve sprchách je k dispozici teplá voda.
   V současnosti jsou všechna WC po modernizaci a především v hlavní budově doslova září krásnými barvami. Pěkně barevné a zmodernizované jsou také sprchy u velké tělocvičny. 
   Pro dodržování pitného režimu mají žáci (i zaměstnanci) k dispozici nápojový automat. Mimo to se osvědčil i nápojový automat na mléko (projekt Mléko do škol), který funguje na kreditní karty. Žáci mají také možnost využívat „fontánky" na pitnou vodu.
   Pro chvíle oddechu a relaxace jsou především pro žáky 1. stupně vybudovány na některých chodbách „hrací koutky". V pavilonu i hlavní budově jsou nově vybudovány čtenářské koutky. Žáci 2. stupně mají možnost navštěvovat školní klub, žáci 1. stupně pak školní družinu.

 

Charakteristika pedagogického sboru  

   Pedagogický sbor sestává z ředitele školy, statutární zástupce ŘŠ (zároveň zástupce ŘŠ pro 2. stupeň), zástupce ŘŠ pro 1. stupeň, 13 učitelů 1. stupně, 21 učitelů 2. stupně, 2 asistentek pedagoga, 1 dalšího pedagogického pracovníka, 1 školního psychologa, 1 speciálního pedagoga, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vychovatelky školního klubu.
   Ve škole poskytujeme řadu specializovaných činností, jako výchovný poradce, metodik prevence, metodik a koordinátor ICT (infomační technologie), koordinátor EVVO (enviromentální a ekologická výchova), koordinátor ŠVP (školní vzdělávací program), předsedové metodických sdružení a předmětových komisí a školní asistent. Celkový počet pedagogických pracovníků je 48.
Průměrný věk pedagogického sboru činí 47,5 let (přepočteno na úvazky: 44,4 let).
   Všichni pedagogové se pravidelně zúčastňují akcí DVPP (další vzdělávání), kde si rozšiřují či prohlubují své znalosti. Všichni byli taktéž proškoleni v práci s počítačem a v používání základních aplikací, které nabízí MS OFFICE, vč. aplikace MS Teams.
   Všichni učitelé jsou také pravidelně školeni v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí a v pravidelných intervalech v poskytování první pomoci.
   Pedagogický sbor je stabilizovaný. Vcelku úspěšně se nám daří nahrazovat odcházející kantory novými pedagogy. Slabší stránkou je nedostatek mužů v pedagogickém sboru (z celkového počtu pouze 5, tj. 10,4%).
   Požadovaný stupeň vzdělání splňuje - dle novely zákona o pedagogických pracovnících - 100% pedagogů.


Charakteristika žáků  

   Žáky naší školy tvoří děti ze spádových obvodů (dány vyhláškou Města) - především místní části Trávníky, části Rybníků, ale také z ostatních částí města. Řada žáků dojíždí z blízkého okolí Vsetína. Ve škole jsou zastoupeni i žáci cizí státní příslušnosti a etnických menšin. Celkový počet žáků - viz kapitola Úplnost a velikost školy.
Máme letité zkušenosti s výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich integrací, i žáků s jiným zdravotním postižením či znevýhodněním.


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce   

   Od roku 1992 do roku 2016 se škola účastnila aktivit v mezinárodním hnutí Na vlastních nohou, které je také známé pod názvem Stonožka. Prostřednictvím výtvarných prací žáků, které jsou prodávány po celém světě, pomáhala získávat finanční prostředky pro potřebné děti v Česku, ale hlavně v chudších oblastech světa. Škola každoročně pořádala "Stonožkový týden", jehož obsahem byla sbírka - nejčastěji zaměřená na různé učební a kancelářské pomůcky nebo hračky, které v minulých letech potěšily děti např. v Bosně, Kosovu nebo Iráku.
   Jsme součástí projektů Dobrá škola, Ekologická škola a Multikulturní škola, v rámci nichž naše aktivity a snahy směřují ke zkvalitňování výuky, zlepšování (životního) prostředí školy a realizaci inkluzívního vzdělávání.
   Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, které navazují na probírané učivo nebo reagují na aktuální témata ve společnosti.
   Každý rok pořádáme pobytový lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. - 2., 3. - 4. a 7. ročníku, zajišťujeme výuku plavání žáků 2. a 3. ročníku, pořádáme adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, dějepisné exkurze pro žáky 6. až 9. ročníku a přírodopisné exkurze pro žáky 7. až 9. ročníku.
   Na škole působí pěvecký sbor TRÁVNÍČEK, který se pravidelně zúčastňuje řady vystoupení a doprovodných akcí.
   Škola pořádá každoročně mezinárodní výtvarnou soutěž, literární soutěž "Jeden příběh dvojím perem" a pěveckou soutěž „Superstar".
   Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme s partnerskou školou v polské Bytomi. Obsahem spolupráce jsou vzájemné návštěvy, pravidelná komunikace mezi žáky obou škol a vzájemná účast v soutěžích.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

   Rodiče jsou pravidelně informování o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu svých dětí od prostřednictvím záznamů v žákovských knížkách (od školního roku 2019/2020 elektronická verze, žáci 3. - 8. ročníku) a deníčcích (žáci 1. - 2. ročníku), na třídních schůzkách a osobních konzultacích. Pravidelné konzultace poskytuje výchovný poradce (2x týdně), školní metodik prevence a třídní učitelé (1x týdně). Po telefonické domluvě je možno dojednat schůzku se všemi vyučujícími, vychovatelkami a vedením školy.
   Škola pořádá řadu akcí pro veřejnost - např. Vánoční koncert a jarmark, na závěr školního roku akademii deváťáků (v režii žáků 9. ročníku), přehlídku sólových zpěváků v malém sále DK Vsetín (Superstar).
   O činnosti školy jsou rodiče pravidelně informováni na webových stránkách a facebooku školy. Zdrojem informací je i školní časopis, který vydává redakční rada žáků a který vychází cca 3-4krát ročně.
   Na škole působí Rodičovské sdružení, které je složeno ze zástupců tříd. Schází se 3-4krát ročně a hlavním obsahem jeho schůzek je informovat rodiče o činnosti, záměrech a dalším rozvoji školy. Rodiče mají možnost vyjadřovat se k aktuálním problémům vzdělávání a jejich podněty a nápady mají pro školu funkci zpětné vazby. Rodičovské sdružení také přispívá finanční částkou na pravidelné akce žáků jako jsou LVK, adaptační kurzy, přírodovědné a dějepisné exkurze, karneval, dětský den či školní výlety.
Se zástupci rodičů se scházíme přibližně 1-2krát ročně i na neformální úrovni. Společně pořádáme sportovní utkání, zpravidla v bowlingu nebo volejbale.
   Při škole byla na základě školského zákona zřízena Školská rada, která je složena ze 2 zástupců zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků školy a 2 zástupců ze strany rodičů. Školská rada se vyjadřuje k některým dokumentům školy a následně je schvaluje.
   Úzce spolupracujeme s mnoha institucemi, které mají svou působnost na území města i mimo něj. Jedná se odbory MěÚ Vsetín (především odbor školství a kultury, odbor sociálně právní ochrany dětí), Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, PPP Vsetín, Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín, praktické lékaře pro děti a dorost, Městskou policii, Policii ČR, Technické služby města Vsetín, ostatní základní školy ve městě i okolí, mateřské a střední školy, Středisko volného času - ALCEDO atd.
   Informace o dění ve škole jsou zveřejňovány také v regionálním tisku jako jsou Jalovec, Valašský deník, Vsetínské noviny a také v regionální TV.


Servisní služby

Školní družina

   Školní družina (ŠD) sídlí v samostatné budově vzdálené několik desítek metrů od školy. V posledních letech do ní pravidelně docházelo až 150 žáků především 1. - 3. ročníku. Od školního roku 2015/2016 byla kapacita školní družiny z prostorových důvodů snížena na 138 žáků. Ti jsou rozděleni do 5 oddělení a stará se o ně celkem 5 vychovatelek.
   Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nijak nenahrazuje. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní ŠD i funkci sociální, tj. dohled nad žáky před začátkem nebo po skončení vyučování.
   ŠD nabízí kromě pravidelných sportovních, relaxačních a jiných aktivit (součástí je nabídka řady zájmových kroužků) i některé nepravidelné činnosti jako je organizace výletů, krátkodobých pobytových akcí či jednorázových akcí (karneval, Dětský den apod.).

Školní klub

   Školní klub (ŠK) sídlí v suterénu učebnového pavilonu. K nepravidelné docházce je každoročně zapsáno cca 70-80 žáků ze 4. - 9. ročníku. ŠK umožňuje žákům smysluplně trávit volný čas po vyučování.
   Žáci mají možnost zapojit se do řady pravidelných činností (šprtec, šipky, šachy, pingpong, deskové hry, florbal, plavání). V průběhu roku ve spolupráci s ostatními školními kluby je pro žáky pořádána řada soutěží a turnajů - např. v bowlingu, šprtci, šachách, stolním tenisu, střelbě ze vzduchovky apod.

Školní jídelna


   Školní jídelna je součástí školy a její služby využívá cca 465 žáků a více než 50 zaměstnanců školy. Organizaci stravování má na starosti osmičlenný tým kuchařek, v jejímž čele stojí vedoucí školního stravování. Strava je připravována podle nejpřísnějších hygienických norem v zrekonstruované kuchyni, která proběhla v r. 2006. Strávnící mají možnost volby mezi dvěma hlavními chody. Volbu a odhlašování stravy je možno realizovat elektronicky online (systém iCanteen) anebo pomocí čipového odbavovacího systému. Ten slouží i k evidenci výdeje stravy.

Školní knihovna

   Učitelská školní knihovna je umístěna ve sborovně školy. Její fond tvoří kromě beletrie, naučná literatura, encyklopedie, slovníky, odborné příručky a časopisy. Součástí knihovny je i videotéka a nabídka DVD a CD disků. K dispozici jsou základní dokumenty školy (ŠVP, řády, plány, zprávy, směrnice), nabídka seminářů a kurzů DVPP, informace o nových učebnicích a učebních pomůckách, nabídka kulturních a vzdělávacích pořadů pro žáky, exkurzí a školních výletů.
   Výukové programy jsou umístěny v počítačové učebně č. 31, kde se nachází 30 výkonných PC stanic s vysokorychlostním připojením na Internet. Další počítačová učebna (č. 113) je vybavena 19 žákovskými počítači.
   Žákovská školní knihovna byla nově od školního roku 2015/2016 umístěna v prostorách interaktivní učebny. Ta je často využívána také jako alternativní zdroj výuky. Kromě dataprojektoru s promítacím plátnem a kvalitního ozvučení je zde k dispozici také keramická tabule, počítač, videorekordér a DVD přehrávač.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program

1. - 9. ročník: ŠVP "Vstupte s nám do světa moudrosti a zábavy".

 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00