575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Hnutí Na vlastních nohou

 
Úvodní strana

 / 

UČITELÉ

 / 

Mezinárodní aktivity

 / 

Hnutí Na vlastních nohou
 

 

  Hnutí Na vlastních nohou, známé také pod názvem Stonožka, vzniklo v Norsku na počátku devadesátých let minulého století díky nápadu norské občanky českého původu paní Běly Gran Jensen, která přemýšlehyla, jak ze severu Evropy pomoci po revoluci své domovině, především zdravotnickým zařízením pečujícím o nemocné děti.

   Její výzva k českým a slovenským dětem nacházela postupně stále větší ohlas a do hnutí se začaly zapojovat jednotlivé školy. Žáci těchto škol každoročně malují vánoční přání - dětské výtvarné originály, které jsou odesílány do Norska, kde je pak paní Jensen prodává organizacím i jednotlivcům. Na počátku stála před obchodním domem a nabízela je v předvánoční době zájemcům. V současné době získaly již takový ohlas, že objednávky přicházejí dlouho před Vánocemi a je obtížné všechny zájemce uspokojit.

 


Běla Gran Jensen - zakladatelka Hnutí Na vlastních nohou

   O tyto dětské originály je největší zájem mezi renomovanými západoevropskými firmami, k nimž patří mnohé průmyslové giganty, a stává se dobrým zvykem posílat tato dílka s vánočním přáním nejlepším firemním zákazníkům. Peníze, které se jejich prodejem získávají, jsou pak použity na nákup lékařských přístrojů i sanitek pro dětská oddělení českých a slovenských nemocnic. Za dobu svého působení dosáhla finanční částka, kterou hnutí věnovalo českému zdravotnictví, mnoha desítek milionů korun.

  Ke konci minulého a začátkem nového století se priority hnutí v poskytování pomoci obrátily především na oblasti postižené válkami (Balkán, Afghánistán, Irák apod.). V poslední době se k hnutí připojují stále další evropské země. Malují děti v sousedním Polsku, Rakousku a Německu, připojili se malí školáci v zemích bývalé Jugoslávie. Jiskry již přeskočily i na americký kontinent a do Norska přicházejí výtvarné práce z Kanady a z jihoamerických států.

   Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 pracuje v hnutí od roku 1992. První práce odesílala Mgr. Vlasta Hamanová, která za svou činnost obdržela v roce 1996 "Zlatou stonožku" - symbol celého hnutí. Do dnešního dne bylo ze školy odesláno přes 6000 výtvarných prací.  

 

Ukázka vánočních přání

 

   V roce 1997 bylo ve škole zřízeno regionální středisko hnutí pod vedením paní učitelky Mgr. Jaroslavy Šeré. Na podzim roku 1997 se na nás paní Jensen obrátila s výzvou, abychom podpořili školy postižené povodněmi. V týdnu solidarity s moravskými školami se uskutečnila řada akcí, na nichž se podílelo pět vsetínských základních škol, Zvláštní škola a Základní umělecká škola ve Vsetíně. Řada akcí, z nichž největší byl koncert Děti dětem, přinesla výtěžek 55 276 Kč, který byl poukázán na povodňové konto. Trávnickou školu navštívila norská konzulka Margarette Toernqwist, kterou doprovázel bývalý český velvyslanec v Norsku a zároveň místopředseda hnutí Na vlastních nohou Dr. Igor Kratochvíl.
   
   V lednu roku 1998 byly odeslány rovněž výtvarné práce dětí ZŠ Vsetín, Trávníky a ZŠ Vsetín, Ohrada na téma Dvořákovy symfonie "Z nového světa". Tyto výtvarné práce se staly součástí festivalu Dvořákovy hudby na norských Lofotech.
   Nemocnici ve Vsetíně byly 26. 5. 1998 za účasti pí Jensen a žáků zapojených škol vsetínského okresu slavnostně předány přístroje pro dětské oddělení - pulsní oxymetr N 180 s příslušenstvím (76 000,- Kč) a infuzomat FM B Braun (62 800,- Kč).
   10. 9. 1998 navštívili naši školu PhDr. Lenka Štětinová a PhDr. Jan Šolc z Kanceláře prezidenza republiky, aby na vlastní oči shlédli práci našich dětí a zároveň ocenili jejich činnost. Paní Jensen nezapomíná ani na odměnu pro nejlepší a nejpilnější malé výtvarníky. Každoročně pořádá pro děti před Vánocemi v Praze slavnostní koncert, který je vysílán na Štědrý den českou televizí. Koncertu se pravidelně zúčastňoval i sám prezident republiky Václav Havel. Pro děti byl uspořádán i letní tábor, kterého se naši žáci rovněž účastnili. Čas od času se scházejí na různých místech republiky i učitelé, kteří s žáky pracují, aby se poradili o další činnosti a aktivitách.Vánoční koncert v pražské Lucerně


   Stručný přehled činnosti jen naznačuje mravenčí práci zakladatelky hnutí paní Běly Gran Jensen, která bez nároku na jakoukoliv odměnu věnuje se svými spolupracovníky, stovky hodin této humanitární činnosti. Zároveň učí naše školáky vzájemně si pomáhat, nacházet potěšení ve výtvarné činnosti, která rozvíjí jejich fantazii i citový život a jak napovídá název hnutí stát na vlastních nohou a umět pomoci těm, kteří to potřebují. Za tuto činnost jí a celému hnutí patří velký dík.
   Patří však zároveň všem dětem a jejich pedagogům, kteří v hnutí působí a bez jejichž činnosti by se tato krásná myšlenka nenaplnila. Oceněnění práce celého hnutí přišlo i od nejvyšší hlavy katolické církve - papeže Jana Pavla II. Paní Běla Gran Jensen byla pozvána s osmi dětmi z České republiky a Slovenska, které v hnutí pracují, k audienci dne 23. září 1998. Díky dlouholeté úspěšné činnosti naší školy v hnutí byl jedním z nich i žák ZŠ Vsetín, Trávníky Tomáš Oth.

 

 


Tomáš Oth na audienci u papeže


   17. července 1999 se osm dětí setkalo v centru OSN v Praze s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem, byla mezi nimi i naše žákyně Tereza Dardová.

 


Tereza Dardová na setkání s Kofi Annanem


   29. 10. 1999 jsme odeslali přání našich dětí do Mexika, kde vyšla publikace UNIC Mexiko. V říjnu 1999 přišla do školy zpráva o umístění naší žákyně Kristýny Žáčkové v celosvětové soutěži "Návrh poštovní vlajky OSN". Kristýna obsadila vynikající 2. místo a její práce byla umístěna v centru OSN.
   V roce 1999 byly z výtěžku hnutí zakoupeny čtyři sanitky do oblasti Balkánu. Jednu z nich naši žáci formou sbírky zaplnili výtvarnými potřebami pro tamní děti. V rámci akce "Sanitka plná pastelek" žáci během dvou dnů shromáždili 36 kg různého malířského materiálu.
   V prosinci 1999 naši žáci uspořádali sbírku hraček a školních pomůcek pro bosenské děti.

   V únoru 2000 jsme ve spolupráci s Okresni knihovnou ve Vsetíně zorganizovali sbírku svíček nazvanou "Světlo pro Bosnu".
7. 3. 2000 odjela do severobosenského Brčka nová sanitka určená místní nemocnici.
   Ve stejném roce byla k 10. výročí hnutí vydána kniha "Kdyby všechny děti světa", na níž se podíleli i naši žáci jak ilustracemi, tak i literárními pracemi.

   Ve dnech 28. - 30. 11. 2000 navštívila Mgr. Ladislava Ficová spolu s Bělou G. Jensen a zástupci SFOR Bosnu, kde na školách učili děti malovat vánoční přání, aby si samy mohly pomáhat jejich prodejem. 8. 12. 2000 obdržela škola "Zlatou pamětní medaili za humanitární pomoc a úsilí v rámci hnutí Stonožka" od náčelníka generálního štábu Armády ČR genmjr. Ing. Jiřího Šedivého, který osobně navštívil naši školu.

 


Ladislava Ficová s vojáky SFOR v Bosně


   17. 5. 2001 se ředitelka školy Mgr. Dagmar Hýžová na pozvání norského velvyslance v Praze zúčastnila oslav norského státního svátku. I tato pozvánka přišla jako ocenění práce školy.
   V září 2001 bylo natočeno CD s písní „Never be alone" ke knize „Kdyby všechny děti světa" v podání žáků pěveckého sboruTrávníček.

Stonožková hymna


   30. 11. 2001 se v kanadském Torontu uskutečnil II. mírový koncert "Children for peace", kterého se zúčastnil žák naší školy Zdeněk Zmeškal. V půli prosince 2001 účinkovali hudebníci na Vánočním koncertu v Lucerně v mezinárodním pěveckém sboru. V zápětí nato vystoupili na norském velvyslanectví u příležitosti hudebního vystoupení pana Arne Bendiksena.

   V roce 2002 jsme se zúčastnili akce "Za kvetoucí zemi" a výtěžkem z prodeje odznaků jsme přispěli na obnovu českých škol postižených povodněmi. V tomto se k výtvarníkům přidal i náš pěvecký sbor "Trávníček", který se zúčastnil celé řady akcí pořádaných armádou ČR, jako bylo dekorování vojáků SFOR a jednotky "Pouštní bouře" nebo vzpomínkové akce k 1. výročí tragédie v New Yorku.

   V rámci 50. výročí založení školy nás 11. 6. 2003 navštívila zakladatelka hnutí paní Běla Gran Jensen, která v doprovodu zástupců generálního štábu Armády ČR pobesedovala se žáky II. stupně a poděkovala jim za práci, kterou pro Stonožku vykonávají.
   V roce 2003 jsme uspořádali sbírku plyšových hraček pro děti válkou postiženého Iráku a také školních potřeb pro děti z Kosova.

   Dne 16. 9. 2005 se Mgr. Dagmar Hýžová a Mgr. Ladislava Ficová zúčastnily na pozvání B. G. Jensen slavnostního křtu knihy "Létáme spolu jen do války". V knize najdeme spoustu krásných ilustrací, na kterých se podíleli i žáci naší školy.

   19. 6. 2007 byla škole udělena cena GRATIAS AGIT za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Tuto cenu jseme obdrželi od ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

 


Cena Gratias Agit


   Ve školním roce 2007/2008 jsme se zapojili do projektu s názvem "Výuka historie trochu jinak". Vyvrcholením tohoto projektu byla návštěva B. G. Jensen s veteránem II. světové války a veteránkou z Iráku a Afghánistánu v naší škole, která se uskutečnila 12. 11. 2007.  

 

 

Veterán II. světové války plk. Imrich Gablech (foto vlevo) a účastnice vojenských misí v Afghánistánu, Kosovu a Iráku  npor. Lada Kovářová (foto vpravo) na návštěvě školy a besedě s žáky II. stupně  

 

   V pátek, 7. prosince 2007, se již tradičně v pražské Lucerně konal vánočního koncert, který uspořádalo Hnutí Na vlastních nohou v čele s jeho zakladatelkou pí Bělou Gran JensenJako výraz poděkování za dlouholetou úspěšnou práci v tomto Hnutí dostalo v tom roce příležitost se tohoto koncertu osobně zúčastnit nevídaný počet 40 žáků a 4 pedagogů z naší školy.

 


Žákyně a žáci v předvánoční Praze


   Jak již bylo výše zmíněno žáci školy se každoročně věnují tvořivé kresbě vánočních přání, která jsou prodáváná převážně v Norsku a výtěžek z nich pak putuje potřebným dětem do celého světa. Některá z těchto přání mají velmi zajímavý osud, o čemž se přesvědčily žákyně 9.B třídy Támar Mocková a Dominika Kumbárová, které v půlce února 2008 obdržely zajímavé pohlednice. První z děvčat poděkoval přidělenec obrany z velvyslanectví ČR v Izraeli plk. Karel Mašek a druhá pak obdržela pozdrav s poděkováním od přidělence obrany z velvyslanectví ČR v Indii pana Jindřicha Hackera.


         
Pohlednice z Dillí a z Tel Avivu

 

   16. 6. 2008 obdržely Mgr. Ladislava Ficová (za práci pro hnutí) a žákyně školy Dominika Zgarbová (za literární esej v rámci projektu) ocenění na Ministerstvu obrany ČR za přítomnosti ministryně Vlasty Parkanové.

 


Ocenění na Ministerstvu obrany ČR


   V pátek, 5. prosince 2008, se vydalo 15 žáků a 4 pedagogové naší školy do Prahy. Stalo se již tradicí, že se každoročně zúčastňujeme stonožkového vánočního koncertu, který je jakýmsi poděkováním pro všechny zúčastněné za aktivní účast v projektech, které v průběhu roku realizuje hnutí Na vlastních nohou.Žákyně a žáci na Staroměstském náměstí


   Ve školním roce 2008/2009 jsme se zapojili do nového projektu, který se zaměřil na aktuální problém současnosti s názvem „No Bullies Fashion – Moderní je nešikanovat“. U příležitosti 600. výročí Dekretu kutnohorského, který vydal Václav IV., byli žáci vyzváni, aby se pokusili napsat nový dekret nebo deklaraci na téma vzájemného soužití určenou budoucím generacím. 
   V pátek, 15. 5. 2009, se v Kutné Hoře v rámci projektu konalo slavnostní setkání, na které byli pozváni žáci základních škol, jež se Stonožkou spolupracují, a také představitelé měst, ve kterých tyto školy působí. Pozvání přijala i starostka Vsetína paní Květoslava Othová a šest žáků ZŠ Vsetín, Trávníky s pedagogickým doprovodem.Žákyně a žáci v Kutné Hoře


   V květnu 2010 se naše škola připojila k humanitární sbírce „Letadlo plné pastelek“. Cílem této sbírky bylo shromáždit co největší množství nových pastelek, ale i ostatního drobného školního materiálu jako jsou voskovky, fixy, tužky, pera apod. Tento materiál byl ve spolupráci s Armádou ČR letecky přepraven do školy v afghánské provincii Lógar. Ještě předtím naše škola zaslala na konto hnutí i finanční obnos ve výši 3.400,- Kč, který bude taktéž použit na pomoc při obnově školství v Afghánistánu. Částka 3.000,- Kč byla získána ze sběru starého papíru, zbývající částku - 400,- Kč, získali žáci výtvarného kroužku prodejem svých vlastních výrobků - skleněných ozdob.Žáci se sbírkou školních potřeb


   Ve čtvrtek 13. 5. 2010 se v Praze na stadionu Dukly uskutečnily oslavy 20. výročí založení hnutí Na vlastních nohou „Stonožka“ a 10-ti let spolupráce s Armádou ČR. Odpoledne plného her, soutěží, zpěvu a tance se zúčastnilo i 15 žáků naší školy s pedagogickým doprovodem.

 


Žákyně a žáci pod Karlovým mostem


   Ve školním roce 2009/2010 se žáci školy zúčastnili literární soutěže, kterou vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Soutěž měla za úkol vyzvednout úzké sepětí Hnutí s Armádou ČR a práci učitelů, kteří pomáhají dětem při humanitárních akcích konaných ve prospěch Stonožky. Byla vypsána dvě témata ("Nejlepší učitel mého života", "Co pro mě znamená Armáda ČR"), jež mohla být zpracována buď výtvarně nebo literárně. Žáci 8. ročníků naší školy si zvolili formu literárního zpracování a vedli si nadmíru úspěšně. Hned pět z nich bylo za svá literární díla oceněno diplomy.Ocenění žáci v literární soutěži


   Jak známo - v lednu 2011 museli všichni řidiči vyměnit staré autolékárničky za nové. Ale co s těmi starými? Vždyť mohou ještě posloužit a pro afghánské děti a jejich příbuzné by mohly znamenat i záchranu života! A tak jsme se rozhodli zapojit i do další akce, kterou byla právě sbírka autolékárniček. Žáci do sbírky zapojili své rodiče, prarodiče, sousedy a známé a ti jich přinesli do školy přes 300 kusů. V průběhu měsíce února si celý náklad odvezli vojáci ze střediska CIMIC z Lipníku nad Bečvou.Žáci se sbírkou autolékárniček


   Ve školním roce 2011/2012 se žáci naší školy zúčastnili celostátní výtvarné soutěže „Svatá Anežka Česká“, kterou vyhlásilo Arcibiskupství pražské spolu s hnutím Na vlastních nohou (známého také pod názvem "Stonožka") k 800. výročí narození svaté Anežky Přemyslovny. Do soutěže bylo zasláno kolem 2000 výtvarných prací z celé České republiky. Všech 19 našich malých výtvarníků z 5. a 6. ročníku v konkurenci obstálo a za umístění v první stovce obdrželi zlaté mince s portrétem sv. Anežky a pamětní listy.

 


Ocenění žáci s pamětními listy

 

 Ve školním roce 2012/2013 se Pavlína Seidlová a Mirka Macháčková (8.B) spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Radanou Vařejkovou a místostarostkou města Mgr. Květoslavou Othovou vydaly do Prahy.

   Na v pořadí již druhou Stonožkovou mši do katedrály svatého Víta je spolu s dalšími dětmi, pedagogy a zástupci měst pozval pražský arcibiskup J.E. kardinál Dominik Duka, který jim tímto krásným způsobem chtěl poděkovat za jejich práci a pomoc dětem ve válečných oblastech světa.

 


Děvčata s kardinálem D. Dukou

 

   Mše se zúčastnili i významní hosté – odstupující ministr obrany Alexandr Vondra, velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík, náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel a vojáci, z nichž mnozí byli účastníky zahraničních misí AČR. Bez jejich přispění by bylo možno stonožkové zahraniční projekty realizovat jen velmi obtížně.

   Děti se Základní školy Vsetín, Trávníky, které pracují pro Stonožku od roku 1992, letos opět namalovaly kolem 300 vánočních přání, jejichž prodejem pomohou někomu, kdo to velmi potřebuje.

   Další navazující akcí téhož dne byla vernisáž dětských výtvarných prací „Po stopách Konstantina a Metoděje“ v Klášteře sv. Anežky České. Mezi vystavovanými a oceněnými obrázky byly také práce žáků naší školy. Na vernisáži i v chrámu sv. Víta se obě děvčata a pí učitelka osobně setkala s Bělou Gran Jensen, prezidentkou hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, a také s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským.

 


Minivýprava školy se zakladatelkou hnutí B. G. Jensen

 

   V týdnu od 12. do 16. 4. 2014 jsme uspořádali již tradiční akci – sběr starého papíru. Do boje o vítězství se zapojily všechny třídy 1. i 2. stupně.

   Podařilo se nasbírat úctyhodných 16.977 kg, což znamenalo přes 25.000,- Kč. A stejně jako v minulých letech jsme nezapomněli ani na Stonožku, a protože pomáhat je trávnickým dětem vlastní, zaslali jsme na její konto tentokrát 4000,- Kč.  Jsme rádi, že se svou prací v rámci Stonožkového hnutí můžeme podílet na realizaci projektů, které jsou určeny dětem v různých částech světa.

 


I přes nepřízeň počasí se podařilo nasbírat rekordních 16.977 kg

 

   Ve školním roce 2013/2014 se naši žáci zapojili také do výtvarného a literárního projektu českých a slovenských škol, pořádaného k 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta hnutím Na vlastních nohou.

   Ve školním roce 2014/2015 se konala v pátek 5. 12. 2014 vernisáž výstavy soutěžních prací v Anežském klášteře v Praze. Oceněno bylo i osm žáků naší školy - Adam Hajda, Anna Kabeláčová, Táňa Bláhová, Petra Polčáková, Nela Čunková, Patricie Vašutová, Tereza Barošová a Veronika Včelicová. Blahopřejeme!

   Mezi porotci byli i J. Em. Dominik Duka, patronka hnutí Běla Gran Jensen či generální ředitel Národní galerie Doc. Jiří Fajt.

 


Ocenění žáci s pamětními listy

 

   Ve stejný den dopoledne se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila slavnostní mše svatá, která byla zároveň poděkováním všem dětem a pedagogům za jejich skvělou práci pro hnutí.

   V závěru mše pak J. Em. Dominik kardinál Duka ocenil na návrh paní Běly G. Jensen devět "stonožkových" pedagogů z celé České republiky Zlatou stonožkou 1. stupně. Mezi oceněnými byla i koordinátorka hnutí na naší škole Mgr. Ladislava Ficová. Gratulujeme!

 


J. Em. Dominik Duka v průběhu mše a při předávání ocenění jednotlivým pedagogům

 

   Ve školním roce 2015/2016 proběhlo v prosinci vyhodnocení výtvarného projektu českých a slovenských škol KAREL IV. - OTEC VLASTI, který byl pořádaný hnutím Na vlastních nohou - Stonožka a Arcibiskupstvím pražským u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

   Cenu si odnesly i žákyně naší školy Anna Kabeláčová, Petra Polčáková a Simona Palacká. Čestné uznání patří Táni Bláhové. Blahopřejeme! Oceněné práce jsou vystaveny v budově Anežského kláštera až do konce ledna.

 


Oceněná děvčata s diplomy

Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy

 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00