575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Speciální pedagog

 
Úvodní strana

 / 

ŠKOLA

 / 

Školní poradenské pracoviště

 / 

Speciální pedagog
 

Školní speciální pedagog: Mgr. Hana Katrušáková

Učebna č. 95 (I. NP v hlavní budově školy)
Úřední hodiny: čtvrtek 11.50 - 12.35 (v jiné dny a hodiny po předchozí domluvě)
Tel.: 575 733 045
E-mail: katrusakova@zs-travniky.cz

 

Hlavní úkoly školního speciálního pedagoga:

1) Vyhledávání a diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností)
3) Realizace intervenčních činností, tj.:
a. provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
b. provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků
c. speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
4) Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy)
5) Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
6) Zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
7) Participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka
8) Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
9) Metodická pomoc třídním učitelům, individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
10) Spolupráce s jednotlivými členy ŠPP (výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog)

 

Dokumenty:

Školní řád
• MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27317/2004-24)
• MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
• MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
• MŠMT: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.


Užitečné kontakty:

Pedagogicko psychologická poradna Valašské Meziříčí, pracoviště Vsetín
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín
telefon: 571 411 426
email: ppp.vs@tiscali.cz

 

SPC Zlín, Lazy

- Zlín- Lazy VI 3695,
- Zlín- Mostní 2397,
- Valašské Meziříčí, Křižná 782 (vchod z ulice Vodní),
telefon: 734 690 061 pro region Vsetín, Valašské Meziříčí
email: spc@ddskolyzlin.cz

 

SPC Zlín, Středová

Středová 4694, 760 05 Zlín
telefon: +420 577 241 256
email: spc@skola-spc.cz


Speciální pedagog Vám může doporučit návštěvu PPP, SPC, případně předá kontakt na logopeda/klinického psychologa, s nimiž spolupracujeme.

 

Užitečné odkazy:

www.helpnet.cz - Informační servis pro zdravotně postižené
www.alfabet.cz - Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením
www.nrzp.cz - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
www.ochrance.cz - Stránky veřejného ochránce práv
www.mpsv.cz - Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
https://nautis.cz/cz - Národní ústav pro autismus, zú. (dříve APLA Praha)

http://arpzpd.cz - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Bc. Martina Smolíková, ředitelka
Karlínské nám. 59/12, Praha 8, 186 03
IČO 43002455
tel.224 817 393, 602 399 991
m.smolikova@arpzpd.cz

Adresář krajských koordinátorek pro péči o děti s poruchami autistického spektra, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00