575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Struktura informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Úvodní strana

 / 

ŠKOLA

 / 

Úřední deska

 / 

Struktura informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Struktura informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název:

Základní  škola Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob  založení:

Základní  škola Vsetín, Trávníky 1217  byla zřízena Městským úřadem Vsetín jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou dne 1. 1. 1995.

Účelem zřízení základní školy je poskytování základního vzdělávání a školských služeb v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Právní forma: příspěvková organizace
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. 

Zřizovatel:
Městský úřad Vsetín, Odbor školství, mládeže a sportu
Svárov 1080
755 01 Vsetín
www.mestovsetin.cz

 

3. Organizační struktura:

3.1 Zařízení:  Základní škola IZO 060990449
   Školní družina IZO 120400171
   Školní klub IZO 173100929
   Školní jídelna IZO 12040018
3.2 Organizační schéma školy:  organizační schéma

 

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:  Základní  škola Vsetín, Trávníky 1217
   Matouše Václavka 1217
   755 01 Vsetín
            
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny:  Základní škola:  po – pá    7:00 – 12:00    13:00 – 15:00
   Výchovný poradce:           st
 14:00 – 14:30    čt    9:00 – 9:30
                                      
4.4 Telefonní čísla:  Kancelář školy:  575 733 021   604 277 933
   Ředitelna:  575 733 020   604 277 727
   Kancelář školní jídelny:  575 733 029  
   Školní družina:  575 733 040   603 510 951
   Kancelář zástupkyň ŘŠ:  575 733 023   734 793 426
 
Další telefonní čísla:  najdete zde
 
4.5 Číslo faxu: -

4.6 Adresa internetové stránky:  www.zs-travniky.cz
 
4.7 Adresa e-podatelny:  skola@zs-travniky.cz
 
4.8 Další elektronické adresy:

Ředitel školy  reditelna@zs-travniky.cz  slovacek@zs-travniky.cz
Zástupkyně ředitele pro II. stupeň  koblihova@zs-travniky.cz  
Zástupkyně ředitele pro I. stupeň  hlochova@zs-travniky.cz  
Zástupce ŘŠ pro ekonomiku  barosova@zs-travniky.cz  
Výchovný poradce  kukulova@zs-travniky.cz  
Metodik prevence  varejkova@zs-travniky.cz  
Školní psycholog  matusu@zs-travniky.cz  
Speciální pedagog  katrusakova@zs-travniky.cz  
Vedoucí vychovatelka školní družiny  vorekova@zs-travniky.cz  
Vedoucí školní jídelny  mikulastikova@zs-travniky.cz  

Seznam elektronických adres:  najdete zde
 
4.9 Datová schránka:  ID: cevhnbh
 

5. Případné platby lze poukázat:

Č.ú.: 101061179/0300 - dotace od zřizovatele, finanční dary, platby za pronájem, platby za školské služby
Č.ú.: 1237851/0100 - inkaso stravného
Č.ú.: 1765845309/0800 – FKSP

Platby za pronájem lze rovněž realizovat v hotovosti do pokladny ZŠ Vsetín, Trávníky 1217.

 

6. IČ:

60990449    

 

7. DIČ:

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Školní vzdělávací program:  najdete zde

Učební plány:  najdete zde
 

Školní preventivní program proti šikanování:  najdete zde

8.2 Rozpočet:  najdete zde

 

9. Žádosti o informace:

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
Uvede se doručovací adresa školy. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. 

 

10. Příjem žádostí  a dalších podání: 

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy (Základní  škola Vsetín, Trávníky 1217, 755 01 Vsetín) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Opravné prostředky: 

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Městského úřadu Vsetín.

Adresa: 
OŠaK MěÚ Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přestup do ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Žádost o uvolnění (krátkodobé) z vyučování
Žádost o uvolňování (dlouhodobé) z vyučování
Žádost o prominutí úplaty (školské služby)
Žádost o pokračování v základním vzdělávání
Souhlas s dodatečným odkladem PŠD
Souhlas rodičů s opuštěním budovy školy
Vyjádření ředitele školy k plnění PŠD v zahraničí

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:    

Portál veřejné správy

 

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy           
Přehled nejdůležitějších právních předpisů
Dokumenty MŠMT

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád
Hodnotící řád
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školního klubu
Vnitřní řád školní jídelny

 

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí na adrese:
Základní škola Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín

v úředních hodinách: Po – Pá od 8:00 do 12:00 hod.

 

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  

a)
1. Za každou započatou 1 hodinu výkonu, tj. jednání vyhledávání informace, kopírování 200,- Kč

2. Kopírování:  
A4 jednostranně  3,- Kč 
A4 oboustranně   4,- Kč
A3 jednostranně  5,- Kč
A3 oboustranně   7,- Kč

3. Tisk na tiskárnách PC: 
A4 černobíle   4,- Kč
A4 barevně   13,- Kč

4. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem:  dle platného ceníku České pošty

5. Přirážka za doporučenou zásilku: ke všem sazbám 72,- Kč

6. Přirážka za zaslání informace na dobírku: 44,- Kč

b)
Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování uhradí zálohu ve výši max. 75% na úhradu předpokládaných nákladů. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v pokladně v hotovosti. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení zaslané žadateli a to úhradou v hotovosti v pokladně, zaslanou složenkou nebo převodem na bankovní účet s uvedením variabilního symbolu na složence. Vyúčtování zálohy bude provedeno v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáváním informací a výsledná částka bude sdělena žadateli nejpozději ve lhůtě po poskytnutí informace. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace, nebo převzetím informace zaslané na dobírku.

Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.    

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-  

16. Licenční smlouvy:  

16.1 Vzory licenčních smluv
-

16.2 Výhradní licence        
-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:  

Výroční zpráva 2022/2023

 

18. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  

 

19. Kontaktní údaje pověřenců dle zákona o ochraně oznamovatelů:  

 
 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00